Tài liệu

  • Luật sử dụng Năng lượng Tiết kiệm và Hiệu quả(download tại đây).
  • Nghị định 21/2011/NĐ-CP “Quy định chi tiết và Biện pháp thi hành Luật sử dụng Năng lượng Tiết kiệm và Hiệu quả”(download tại đây).
  • TCVN ISO 50001 – Tiêu chuẩn quốc gia về hệ thống quản lý năng lượng (download tại đây).
  • Nghị định 134/2013/NĐ-CP  “Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả”(download tại đây).
  • Thông tư 09/2012/TT-BCT “Quy định về việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện kiểm toán năng lượng”(download tại đây).
  • Quyết định Số: 1535/QĐ-TTg  “BAN HÀNH DANH SÁCH CƠ SỞ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TRỌNG ĐIỂM NĂM 2013  ”(download tại đây).
  • Quyết định Số: 1357/QĐ-TTg  ngày 11/7/2016  “BAN HÀNH DANH SÁCH CƠ SỞ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TRỌNG ĐIỂM NĂM 2015  ”(download tại đây).
  • Quyết định Số: 1305/QĐ-TTg  ngày 03/9/2017  “BAN HÀNH DANH SÁCH CƠ SỞ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TRỌNG ĐIỂM NĂM 2016  ”(download tại đây).
  • Quyết định số: 1221/QĐ-TTg ngày 21/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ vệ việc ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2017 (download tại đây)